Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. apríla 2008 - Boudova a i./Komisia

(vec F-78/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Zaradenie do platovej triedy - Pomocní zamestnanci vymenovaní za úradníkov - Výberové konanie uverejnené pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku - Akt spôsobujúci ujmu - Prípustnosť žaloby)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Stanislava Boudova a i. (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamietli žiadosti o preskúmanie zaradenia do platových tried žalobcov, bývalých pomocných zamestnancov, ktorí boli vymenovaní za úradníkov po tom, ako sa úspešne zúčastnili všeobecných výberových konaní pre platové triedy B5/B4 - Návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 247 z 20. 10 2007, s. 42.