Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 21 april 2008 - Boudova m.fl. mot kommissionen

(Mål F-78/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Placering i lönegrad - Tillfälligt anställda som tillsatts som tjänstemän - Uttagningsprov som offentliggjorts före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna - Rättsakt som går någon emot - Talans upptagande till sakprövning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stanislava Boudova m.fl. (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet om avslag på sökandenas, tidigare tillfälligt anställda som tillsatts som tjänstemän efter att ha klarat det allmänna uttagningsprovet för lönegraderna B5/B4, ansökningar om omprövning av beslutet om deras placering i lönegrad - Skadestånd

Avgörande

Det är uppenbart att talan ska avvisas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 247 av den 20.10.2007, s. 42.