Language of document :

Жалба, подадена на 22 октомври 2008 г. - Voslamber/Комисия

(Дело F-86/08)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Dietrich Voslamber (Freiburg, Deutschland) (представител: L. Thielen, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на Решение на Комисията от 9 юли 2008 година, с което тя отхвърля искането на жалбоподателя на неговата съпруга да бъде предоставено първично здравно осигуряване.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Генерална дирекция ADMIN.B на Европейската комисия от 9 юли 2008 с адресат жалбоподателя,

да се уважи искането на жалбоподателя, че в конкретния случай неговата съпруга има право на медицинска застраховка чрез RCAM;

да се запази правото на жалбоподателя да представи впоследствие подробни мотиви към жалбата,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________