Language of document :

Sag anlagt den 22. oktober 2008 - Voslamber mod Kommissionen

(Sag F-86/08)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Dietrich Voslamber (Freiburg, Tyskland) (ved Rechtsanwalt L. Thielen)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse af 9. juli 2008 om afslag på sagsøgerens ansøgning om dækning som hovedsygeforsikring for sin ægtefælle.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Afgørelsen truffet af Kommissionens generaldirektorat ADMIN.B den 9. juli 2008 over for sagsøgeren annulleres.

Kommissionen tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens ægtefælle har ret til dækning som hovedforsikring gennem den fælles sygeforsikringsordning.

Sagsøgeren forbeholdes ret til at anføre yderligere anbringender til støtte for sit søgsmål.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________