Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2008 r. - Voslamber przeciwko Komisji

(Sprawa F-86/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Dietrich Voslamber (Freiburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat L. Thielen)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Uchylenie decyzji Komisji z dnia 9 lipca 2008 r. w drodze której odrzuca ona wniosek skarżącego o objecie jego żony zakresem ochrony z ubezpieczenia zdrowotnego.

Żądania strony skarżącej

Uchylenie decyzji Dyrekcji Generalnej ADMIN.B Komisji Europejskiej z dnia 9 lipca 2008 r. w stosunku do skarżącego;

Uwzględnienie żądania skarżącego twierdzącego, iż w jego sytuacji jego żona ma prawo do bycia objęta zakresem ubezpieczenia przez JSIS;

Zastrzeżenie skarżącemu prawa do dalszego uzasadnienia wniesionej skargi;

Obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________