Language of document :

Žaloba podaná 22. októbra 2008 - Voslamber/Komisia

(vec F-86/08)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Dietrich Voslamber (Freiburg, Nemecko) (v zastúpení: L. Thielen, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie z 9. júla 2008, ktorým sa zamietla žiadosť žalobcu, ktorou sa domáhal primárneho zdravotného poistenia pre jeho manželku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľstva ADMIN.B Komisie Európskych spoločenstiev z 9. júla 2008 voči žalobcovi,

uznať žalobcovi, že v jeho prípade má jeho manželka nárok na primárne poistenie prostredníctvom RCAM,

vyhradiť žalobcovi všetky práva, aby mohol túto žalobu ešte ďalej odôvodniť,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________