Language of document :

Talan väckt den 22 oktober 2008 - Voslamber mot kommissionen

(Mål F-86/08)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Dietrich Voslamber (Freiburg, Tyskland) (ombud: advokaten L. Thielen)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 9 juli 2008 att avslå sökandens ansökan om en primär heltäckande sjukförsäkring för hans fru.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

upphäva det beslut avseende sökanden som Europeiska kommissionens generaldirektorat ADMIN.B fattade den 9 juli 2008,

ge sökanden en rätt att i hans fall låta sin fru ha rätt till en primär heltäckande sjukförsäkring enligt RCAM,

reservera sökanden en rätt att anföra fler grunder till stöd för sin talan, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________