Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 17. oktobrī - Cerafogli/ECB

(lieta F-84/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Concetta Cerafogli, Frankfurte (Vācija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Strīda priekšmets un apraksts

Piespriešana Eiropas Centrālajai bankai atlīdzināt prasītājai iespējami nodarītos zaudējumus diskriminācijas saistībā ar tās darbību arodbiedrībā dēļ

Prasītājas prasījumi:

piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus, kas atbilst, pirmkārt, starpībai starp prasītājas saņemto algu un H pakāpes ("band") 54. līmeņa algu no 2004. gada līdz 2007. gadam, kas ir 23 papildu līmeņi, un, otrkārt, ikgadēja bonusa EUR 3500 apmērā piešķiršanai par 2001., 2002. un 2003. gadu;

piespriest atbildētājai samaksāt EUR 157 000 vai, pakārtoti, EUR 45 000, lai kompensētu morālo kaitējumu;

ja nepieciešams, atcelt 2008. gada 25. jūnija lēmumu, ar kuru tika noraidīts lūgums veikt pirmstiesas pārbaudi, un 2008. gada 7. augusta lēmumu, ar kuru tika noraidīta sūdzība, ciktāl šie lēmumi ir saistīti ar šo prasību;

piespriest Eiropas Centrālajai bankai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________