Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2008 r. - Cerafogli przeciwko EBC

(Sprawa F-84/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Niemcy) (przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Obciążenie Europejskiego Banku Centralnego wypłatą odszkodowania za szkodę, którą skarżąca uważa, że poniosła z powodu dyskryminacji związanej z jej działalnością związkową.

Żądania strony skarżącej

obciążenie strony pozwanej wypłatą odszkodowania za stratę materialną odpowiadającą po pierwsze różnicy pomiędzy wynagrodzeniem otrzymywanym przez skarżącą a wynagrodzeniem grupy zaszeregowania ("band") H, stopień 54 za okres od 2004 r. do 2007 r. czyli 23 stopniom dodatkowym i po drugie dodatkowi o wysokości 3 500 EUR rocznie za lata 2001, 2002 i 2003;

obciążenie strony pozwanej zapłatą kwoty 157 000 EUR lub ewentualnie kwoty 45 000 EUR w celu zadośćuczynienia krzywdzie moralnej;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie odrzucenia wniosku o rozpatrzenie skargi na etapie poprzedzającym jej wniesienie i decyzji z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie odrzucenia zażalenia w zakresie w jakim decyzje te dotyczą przedmiotowej skargi;

obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami postępowania.

____________