Language of document :

Talan väckt den 17 oktober 2008 - Cerafogli mot ECB

(Mål F-84/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Förplikta ECB att utge skadestånd för den skada som sökanden påstås ha lidit till följd av diskriminering på grund av hennes fackliga verksamhet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta svaranden att utge skadestånd för materiella skador motsvarande dels mellanskillnaden för den lön sökanden uppburit och en lön i lönegrad ("band") H, löneklass 54, under tidsperioden från år 2004 till år 2007, det vill säga tillägg med 23 löneklasser, dels förplikta svaranden att bevilja en bonus om 3 500 euro per år för åren 2001, 2002 och 2003,

förplikta svaranden att betala ett belopp om 157 000 euro eller i andra hand ett belopp om 45 000 euro, som ersättning för ideell skada,

i den mån det behövs ogiltigförklara beslutet av den 25 juni 2008 om avslag på begäran att inleda ett administrativt förfarande och beslutet av den 7 augusti 2008 om avslag på klagomålet, i de delar som dessa beslut har samband med förevarande talan, och,

förplikta Europeiska centralbanken att ersätta rättegångskostnaderna.

____________