Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 22. květen 2008 - Cova v. Komise

(Věc F-101/07)1

"Námitky a překážky v průběhu řízení - Námitka nepřípustnosti"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Philippe Cova, (Brusel, Belgie), (zástupce: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí o omezení doby, po kterou může žalobce, úředník vyzvaný, aby dočasně nastoupil na pracovní místo vedoucího oddělení, pobírat vyrovnávací příspěvek stanovený v čl. 7 odst. 2 služebního řádu, na jeden rok

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 269, 10.11.2007, s. 73.