Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 22. mai 2008. aasta määrus - Cova versus komisjon

(Kohtuasi F-101/07)1

(Menetlusküsimused - Vastuvõetamatuse vastuväide)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Philippe Cova (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus, mille kohaselt hagejaks oleval ametnikul, kellele on tehtud ettepanek asuda ajutiselt osakonna juhataja ametikohale, on õigus saada ametnike personalieeskirjade artikli 7 lõikes 2 sätestatud diferentseeritud hüvitist vaid ühe aasta jooksul.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 269, 10.11.2007, lk 73.