Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 22 май 2008 г. - Daskalis/Комисия

(Дело F-107/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Заплата - Член 7, параграф 2 от Правилника - Обезщетение за временно изпълнение на длъжност - Недопустимост)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Constantin Daskalakis (Брюксел, Белгия) (представител: S. A. Pappas, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Отмяна на решението да се ограничи до една година периодът, през който жалбоподателят - длъжностно лице, на което е възложено да заема временно длъжността началник отдел - може да се ползва от диференциалното обезщетение, предвидено в член 7, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 315, 22.12.2007 г., стр. 46.