Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 22. mai 2008. aasta määrus - Daskalis versus komisjon

(Kohtuasi F-107/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töötasu - Personalieeskirjade artikli 7 lõige 2 -Palgavahe hüvitis - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Constantin Daskalis (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus piirata aastaga ajavahemikku, mil hageja kui ajutiselt üksuse juhataja ametikohale määratud ametnik võib saada personalieeskirjade artikli 7 lõikes 2 ettenähtud diferentseeritud hüvitist.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 315, 22.12.07, lk 46.