Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 mei 2008 - Daskalakis / Commissie

(Zaak F-107/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bezoldiging - Artikel 7, lid 2, van Statuut - Ad-interimtoelage - Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Constantin Daskalakis (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. A. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit om de periode waarin verzoeker, een ambtenaar die is aangewezen om ad interim een ambt van hoofd van een eenheid te vervullen, in aanmerking kan komen voor de aanvullende toelage bedoeld in artikel 7, lid 2, Ambtenarenstatuut, tot één jaar te beperken

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 315 van 22.12.2007, blz. 46.