Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 22 maja 2008°r. - Daskalakis przeciwko Komisji

(Sprawa F-107/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Wynagrodzenie - Artykuł 7 ust. 2 regulaminu pracowniczego - Dodatek tymczasowy - Niedopuszczalność )

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Constantin Daskalakis, (Bruksela, Belgia), (przedstawiciel: S. A. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącemu, urzędnikowi powołanemu tymczasowo na stanowisko szefa wydziału, dodatku wyrównawczego przewidzianego w art. 7 ust. 2 regulaminu pracowniczego na okresu dłuższy niż rok

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 315 z 22.12.07 r., s. 46.