Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. mája 2008 - Daskalis/Komisia

(vec F-107/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Odmena - Článok 7 ods. 2 služobného poriadku - Dočasný príspevok - Neprípustnosť)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Constantin Daskalis (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia obmedziť na jeden rok obdobie, počas ktorého žalobca, úradník, ktorý bol požiadaný dočasne nastúpiť na pracovné miesto vedúceho útvaru, môže dostávať vyrovnávací príspevok podľa článku 7 ods. 2 služobného poriadku

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 315, 22.12.2007, s. 46.