Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 22 maj 2008 - Daskalakis mot kommissionen

(Mål F-107/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Ersättning - Artikel 7.2 i tjänsteföreskrifterna - Tillfälligt lönetillägg - Avvisning)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Constantin Daskalakis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. A. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet att till en tidsperiod på ett år begränsa det lönetillägg som sökanden, vilken tillfälligt tjänstgjorde som enhetschef, kan beviljas enligt artikel 7.2 i tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

Talan avvisas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 315, 22.12.2007, s. 46.