Language of document :

Žaloba podaná dne 22. října 2007 - Strack v. Komise

(Věc F-119/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. května 2005, ze dne 19. prosince 2006, ze dne 12. ledna 2007 a ze dne 20. července 2007 v rozsahu, v němž v nich bylo zamítnuto provedení nezávislého mediačního řízení o veškerých sporech existujících mezi žalobcem a žalovanou, jakož i okamžitý zásah žalované a přijetí opatření pro řešení sporů,

zrušit rozhodnutí Evropské komise ze dne 26. února 2007 a ze dne 20. července 2007 v rozsahu, v němž v nich bylo zamítnuto vyplacení zálohy podle čl. 19 odst. 4 společných pravidel o pojištění úředníků Evropských společenství pro případ úrazu a nemoci z povolání,

uložit Evropské komisi, aby žalobci zaplatila náhradu škody v přiměřené výši, nejméně však 15 000 eur na základě morální a nemajetkové újmy a újmy na zdraví způsobených rozhodnutími, jež mají být zrušena na základě výše uvedených návrhových žádání; uložit Evropské komisi zaplacení úroků z prodlení od okamžiku podání žaloby převyšující o 2 % per annum úrokovou míru stanovenou pro dotčené období Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce své první a druhé návrhové žádaní zakládá na porušení povinnosti řádné péče, kterou má žalovaná, na zásadě dobré správy a na zákazu zneužití pravomoci, popřípadě na nesprávném posouzení napadených rozhodnutí Komisí. Mimoto žalobce, co se týče prvního z těchto obou návrhových žádání, uvádí, že tato rozhodnutí jsou v rozporu s čl. 25 odst. 2 druhou větou služebního řádu úředníků Evropských společenství (dále jen "služebního řádu") a že porušují jeho základní práva na fyzickou nedotknutelnost a respektování soukromého života zakotvených v čl. 3 odst. 1 a článku 7 (co se týče druhého návrhového žádání navíc v článcích 41 a 47) Listiny základních práv Evropské unie, jakož i v článku 8 (co se týče druhého návrhového žádání navíc v článku 13) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Žalobce mimoto, pokud jde o druhé návrhové žádání, tvrdí, že napadená rozhodnutí porušují článek 73 služebního řádu, jakož i procesní ustanovení uvedená ve společných pravidel o pojištění úředníků Evropských společenství pro případ úrazu a nemoci z povolání, zejména jejich článek 15 a další.

Ve svém třetím návrhovém žádání žalobce uvádí, že má z důvodu úředního pochybení, kterého se podle jeho názoru žalovaná dopustila, podle čl. 288 odst. 2 Smlouvy o ES a obecných právních zásad nárok na odpovídající náhradu škody za morální újmu, kterou utrpěl.

Ve svém čtvrtém návrhovém žádání žalobce žádá o to, aby žalované byla uložena náhrada nákladů řízení, jelikož tato žaloba byla vyvolána údajně nepravdivými tvrzeními, které žalovaná vyjádřila ve svém rozhodnutí o zamítnutí stížnosti, pokud jde o údajné stanovisko lékařské komise.

____________