Language of document :

Kanne 22.10.2007 - Strack v. komissio

(Asia F-119/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

30.5.2005, 19.12.2006, 12.1.2007 ja 20.7.2007 tehdyt Euroopan komission päätökset on kumottava siltä osin kuin niissä evätään riippumaton sovittelumenettely kaikkien kantajan ja vastaajan välillä olevien konfliktien osalta sekä vastaajan puuttuminen asiaan viivytyksettä ja toimenpiteiden toteuttaminen konfliktien ratkaisemiseksi

26.2.2007 ja 20.7.2007 tehdyt Euroopan komission päätökset on kumottava siltä osin kuin niissä evätään tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta annettujen yhteisten määräysten 19 artiklan 4 kohdan mukaisen ennakon maksaminen

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle asianmukainen vahingonkorvaus, joka on suuruudeltaan kuitenkin vähintään 15 000 euroa, niistä henkisistä, aineettomista ja terveydellisistä vahingoista, joita hänelle on syntynyt aikaisempien hakemusten hylkäämisestä tehdyillä päätöksillä; tähän korvaukseen on lisättävä kanteen nostamisesta lähtien vuotuiset viivästyskorot Euroopan keskuspankin pääasiallisille jälleenrahoitustoimille vahvistaman korkokannan mukaisesti 2 prosenttiyksiköllä lisättynä

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja perustaa ensimmäisen ja toisen kanneperusteensa vastaajalla kantajaan nähden olevan huolenpitovelvoitteen ja hyvän hallinnon periaatteen noudattamatta jättämiseen, harkintavallan väärinkäytön kieltoon sekä komission riidanalaisten päätösten sisältämiin harkintavirheisiin. Lisäksi kantaja väittää kahden ensimmäisen kanneperusteen osalta, että päätökset ovat ristiriidassa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 25 artiklan toisen kohdan toisen virkkeen kanssa ja niillä loukataan hänen perusoikeuksiaan ruumiilliseen koskemattomuuteen ja yksityiselämän kunnioittamiseen, jotka on normitettu perusoikeuskirjan 3 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklassa (toisen kanneperusteen osalta lisäksi 41 ja 47 artiklassa) sekä Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 8 artiklassa (toisen kanneperusteen osalta lisäksi 13 artiklassa).

Kantaja väittää toisen kanneperusteen osalta lisäksi, että riidanalaisilla päätöksillä rikotaan henkilöstösääntöjen 73 artiklaa ja tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta annettujen määräysten menettelysäännöksiä, erityisesti niiden 15 artiklaa ja sitä seuraavia artikloja.

Kolmannella kanneperusteellaan kantaja väittää, että hänellä on EY:n perustamissopimuksen 288 artiklan toisen kohdan ja yleisten oikeusperiaatteiden nojalla oikeus saada vahingonkorvausta aineettomista vahingoista, joita hänelle on syntynyt virkavirheestä, jonka vastaaja on hänen mielestään tehnyt.

Neljännellä kanneperusteellaan kantaja vaatii, että vastaaja velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa, koska se on provosoinut nyt esillä olevan kanteen esittämällä väitetysti epätosia toteamia valituksen hylkäämisestä tekemässään päätöksessä lääketieteellisen komitean väitetyn kannanoton osalta

____________