Language of document :

Žaloba podaná 22. októbra 2007 - Strack/Komisia

(vec F-119/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia Európskej komisie z 30. mája 2005, 19. decembra 2006, 12. januára 2007 a 20. júla 2007 v rozsahu, v akom v nich bolo zamietnuté začatie nezávislého zmierovacieho konania týkajúceho sa všetkých konfliktov medzi žalobcom a žalovanou, ako aj bezodkladný zásah žalovanej a prijatie opatrení na riešenie konfliktov,

zrušiť rozhodnutia Európskej komisie z 26. februára 2007 a 20. júla 2007 v rozsahu, v akom v nich bolo zamietnuté zaplatenie preddavku podľa článku 19 ods. 4 spoločných pravidiel o poistení pre prípad úrazu a choroby z povolania,

zaviazať Európsku komisiu, aby žalobcovi poskytla náhradu škody v primeranej výške, najmenej však 15 000 eur, za morálnu a nemajetkovú ujmu a ujmu na zdraví, ktorá mu vznikla rozhodnutiami o zamietnutí vyššie uvedených žiadostí, spolu s úrokmi z omeškania vo výške, ktorá o 2 % ročne presahuje úrokovú sadzbu, ktorú stanovila Európska centrálna banka pre hlavné refinančné operácie za príslušné obdobie, odo dňa podania žaloby,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca opiera svoj prvý a druhý žalobný návrh o porušenie povinnosti starostlivosti žalovanej voči žalovanému, o zásadu riadnej správy vecí verejných a o zákaz zneužitia voľnej úvahy, resp. o nesprávne posúdenie v napadnutých rozhodnutiach Komisie. Okrem toho žalobca vo vzťahu k prvým dvom žalobným návrhom namieta, že rozhodnutiami bol porušený článok 25 ods. 2 druhá veta Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok") a došlo k porušeniu jeho základných práv na telesnú nedotknuteľnosť a rešpektovanie súkromného života, ktoré sú zakotvené v článku 3 ods. 1 a článku 7 (vo vzťahu k druhému žalobnému návrhu aj v článkoch 41 a 47) Charty základných práv, ako aj v článku 8 (vo vzťahu k druhému žalobnému návrhu aj v článku 13) Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Žalobca vo vzťahu k druhému žalobnému návrhu okrem toho namieta, že napadnutými rozhodnutiami došlo k porušeniu článku 73 služobného poriadku, ako aj k porušeniu procesných ustanovení pravidiel o poistení pre prípad úrazu a choroby z povolania, najmä ich článku 15 a nasl.

Vo svojom treťom žalobnom návrhu žalobca uplatňuje, že mu z dôvodu vyššie uvedeného nesprávneho úradného postupu, ktorého sa podľa jeho názoru žalovaná dopustila, prináleží podľa článku 288 druhého odseku Zmluvy o ES a všeobecných právnych zásad zodpovedajúca náhrada škody za utrpenú nemajetkovú ujmu.

Svojím štvrtým žalobným návrhom žiada žalobca od žalovanej náhradu trov konania, keďže vyvolala podanie tejto žaloby svojimi údajne nepravdivými tvrdeniami, ktoré uviedla vo svojom odmietnutí sťažnosti vo vzťahu k údajnému stanovisku lekárskej komisie.

____________