Language of document :

Žaloba podaná 31. októbra 2007 - Baniel-Kubinova a i./Parlament

(vec F-131/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Barbora Baniel-Kubinova (Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo) a i. (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu Európskeho parlamentu, ktorými sa žalobkyni zamietlo priznať diéty ustanovené v článku 10 prílohy VII služobného poriadku,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia sa na podporu svojej žaloby odvolávajú na porušenie článku 71 služobného poriadku a článku 10 prílohy VII služobného poriadku.

____________