Language of document :

Жалба, подадена на 19 май 2008 г. - Giannini/Комисия

(Дело F-49/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Massimo Giannini (Брюксел, Белгия) [представители: L. Levi и C. Ronzi, avocats]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

От една страна, отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя и осъждане на ответника да изпълни задълженията си по всички парични вземания, свързани със запазването на договора, както и отмяна на редица решения, които не му признават правото на парични вземания. От друга страна искане за обезщетяване на имуществените и неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението за уволнение на жалбоподателя, съобщено на 10 юли 2007 г.,

ако е необходимо, да се отмени решението за отхвърляне на административната жалба, съобщено на 5 февруари 2008 г.,

да се осъди Комисията да изпълни задълженията си по всички парични вземания, свързани със запазването на договора на жалбоподателя (и по-конкретно основната заплата след приспадане на изплатените обезщетения за безработица, надбавките, обезщетенията и сумите за възстановяване на разходи, изчислени за тригодишния срок на договора, както и пътните разноски от мястото на работа до мястото на произход), заедно с лихви за забава, считано от момента на настъпване на изискуемостта на всяко едно от тези вземания до окончателното изплащане, изчислени въз основа на приложимия за съответния период лихвен процент, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, увеличен с три пункта,

във всички случаи, да се отменят решенията от 27 юли 2007 г. и от 20 септември 2007 г. за удържане на сума в размер на 5 218, 22 EUR от възнаграждението на жалбоподателя за месец август 2007 година, съответстваща на част от пътните разноски от мястото на работа до мястото на произход на жалбоподателя, и вследствие на това да се възстанови тази сума от 5 218,22 EUR, заедно с лихви за забава, считано от 15 август 2007 г. до окончателното изплащане, изчислени въз основа на приложимия за съответния период лихвен процент, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, увеличен с три пункта,

във всички случаи, да се отмени решението от 28 август 2007 г. за ограничаване на надбавката за настаняване до една трета от получената през ноември 2006 година сума и за връщане на другите две трети, тоест на 4 278,50 EUR от възнаграждението за месец февруари 2006 година и, вследствие на това да се разпореди възстановяването на тази сума от 4278,50 EUR, заедно с лихви за забава, считано от 15 февруари 2008 г. до окончателното изплащане, изчислени въз основа на приложимия за съответния период лихвен процент, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, увеличен с три пункта,

да се присъди обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди, предварително оценени на 200 000 EUR,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________