Language of document :

Žaloba podaná dne 19. května 2008 - Giannini v. Komise

(Věc F-49/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Massimo Giannini (Brusel, Belgie) (zástupci: L. Levi a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí o propuštění žalobce a uložení žalované zaplacení všech peněžitých nároků spojených s pokračováním smlouvy, jakož i zrušení několika rozhodnutí, které mu odmítají požívat peněžitých nároků. Dále návrh na náhradu majetkové a nemajetkové újmy, která byla žalobci způsobena.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí o propuštění žalobce oznámené dne 10. července 2007;

v potřebném rozsahu zrušit rozhodnutí, kterým se zamítá stížnost, doručené dne 5. února 2008;

uložit Komisi zaplacení všech peněžitých nároků spojených s pokračováním smlouvy (zejména základního platu, po odečtení vyplacených přídavků v nezaměstnanosti, přídavky, příspěvky a náhrady vypočítané pro tříleté trvání smlouvy a cestovních výdajů z místa výkonu práce do místa původu) zvýšených o úroky z prodlení od okamžiku, kdy vzniká povinnost zaplacení každého z těchto nároků do úplného zaplacení, vypočtené na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní operace refinancování, použitelných během dotečeného období zvýšené o tři body;

v každém případě zrušit rozhodnutí ze dne 27. července 2007 a ze dne 20. září 2007 o provedení srážky 5 218,22 eur z odměny žalobce za srpen 2007, odpovídající části cestovních výdajů z místa výkonu práce do místa původu žalobce a v důsledku toho vrátit tuto částku 5 218,22 eur zvýšenou o úroky z prodlení od 15. srpna 2007 do úplného zaplacení, vypočtené na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní operace refinancování, použitelných během dotečeného období zvýšené o tři body;

v každém případě zrušit rozhodnutí ze dne 28. srpna 2007 o snížení příspěvku na zařízení na třetinu částky vyplacené v listopadu 2006 a navrácení dalších dvou třetin, tedy 4 278,50 eur z odměny za únor 2006 a v důsledku toho nařídit navrácení této částky 4 278,50 eur zvýšenou o úroky z prodlení od 15. února 2008 do úplného zaplacení, vypočtené na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní operace refinancování, použitelných během dotečeného období zvýšené o tři body;

poskytnout náhradu škody včetně úroků pro nahrazení utrpěné majetkové a nemajetkové újmy, která byla předběžně vyčíslena na 200 000 eur;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________