Language of document :

Sag anlagt den 19. maj 2008 - Giannini mod Kommissionen

(Sag F-49/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Massimo Giannini (Bruxelles, Belgien) (ved avocats L. Levi og C. Ronzi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren og påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale alle de økonomiske ydelser, som er forbundet med fortsættelsen af kontrakten, samt annullation af flere afgørelser, hvorved han fik afslag på økonomiske ydelser. Dels erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren, meddelt den 10. juli 2007.

Om fornødent annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på klagen, meddelt den 5. februar 2008.

Kommissionen tilpligtes at betale alle de økonomiske ydelser, der er forbundet med fortsættelsen af sagsøgerens kontrakt (navnlig grundløn, fradrag foretaget for udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse, tillæg, godtgørelser og tilbagebetalinger, beregnet på grundlag af en kontrakt af tre års varighed, samt rejseudgifter fra tjenestestedet til hjemstedet), med tillæg af morarenter fra det tidspunkt, hvor hver af disse ydelser forfalder, indtil fuld betaling sker, beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den pågældende periode, forhøjet med tre procentpoint.

Under alle omstændigheder annulleres afgørelserne af 27. juli 2007 og 20. september 2007 om at indeholde 5 218,22 EUR af sagsøgerens løn for august 2007, som svarer til en del af sagsøgerens rejseudgifter fra tjenestestedet til hjemstedet, og følgelig, tilbagebetales 5 218,22 EUR, med tillæg af morarenter fra den 15. august 2007, indtil fuld betaling sker, beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den pågældende periode, forhøjet med tre procentpoint.

Under alle omstændigheder annulleres afgørelsen af 28. august 2007 om at begrænse bosættelsespengene til en tredjedel af det beløb, som blev oppebåret i november 2006, og tilbagesøge de resterende to tredjedele på 4 278,5 EUR fra lønnen for februar 2006, og følgelig kræves tilbagebetaling af dette beløb 4 278,50 EUR, med tillæg af morarenter fra den 15. februar 2008, indtil fuld betaling sker, beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den pågældende periode, forhøjet med tre procentpoint.

Tilkendelse af en erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som foreløbigt er vurderet til 200 000 EUR.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________