Language of document :

19. mail 2008 esitatud hagi - Giannini versus komisjon

(Kohtuasi F-49/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Massimo Giannini (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi ja C. Ronzi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada otsus hageja vallandamise kohta ja kohustada kostjat täitma kõiki lepingu jätkumisega seotud rahalisi kohustusi ning samuti tühistama rida otsuseid, milles keeldutakse tunnustamast hageja rahalisi õigusi. Teiseks nõue hüvitada hagejale tekitatud varaline ja moraalne kahju.

Hageja nõuded

Tühistada otsus hageja vallandamise kohta, millest teatati 10. juulil 2007;

tühistada niivõrd, kui see on vajalik, otsus hageja kaebuse rahuldamata jätmise kohta, millest teatati 5. veebruaril 2008;

kohustada komisjoni täitma kõiki hagejaga sõlmitud lepingu jätkumisega seotud rahalisi kohustusi (sh põhipalk pärast hagejale makstud töötustoetuse mahaarvestamist, lepingu kolmeaastase kestvuse eest arvutatud toetused, hüvitised ja tasud, ning reisikulud hageja töökohast tema päritolukohta) koos neile lisanduva viivisintressiga alates iga nimetatud kohustuse tekkimise hetkest kuni selle täieliku täitmiseni, arvutatuna Euroopa Keskpanga poolt asjaomasel ajavahemikul peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatud intressimäära põhjal, mida on suurendatud kolme punkti võrra;

igal juhul tühistada 27. juuli 2007. aasta ja 20. septembri 2007. aasta otsused pidada hageja 2007. aasta augustikuu töötasust kinni 5218,22 eurot, mis vastab ühele osale reisikuludest hageja töökohast tema päritolukohta, ning seetõttu mõista kostjalt välja nimetatud summa, 5218,22 eurot, millele alates 15. augustist 2007 kuni selle summa täieliku tasumiseni lisanduvad viivisintressid, arvutatuna Euroopa Keskpanga poolt asjaomasel ajavahemikul peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatud intressimäära põhjal, mida on suurendatud kolme punkti võrra;

igal juhul tühistada 28. augusti 2007. aasta otsus piirata sisseseadmistoetust ühe kolmandikuga novembris 2006 saadud summast ning arvestada ülejäänud kaks kolmandikku, s.o 4278,50 eurot 2006. aasta veebruari töötasust maha, ning seetõttu määrata selle summa, 4278,50 euro, tagasimaksmine koos alates 15. veebruarist 2006 lisanduvate viivisintressidega, mis on arvutatud Euroopa Keskpanga poolt asjaomasel ajavahemikul peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatud intressimäära põhjal, mida on suurendatud kolme punkti võrra;

mõista välja kahjutasu esialgsel hinnangul 200000 euro suuruse varalise ja moraalse kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________