Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 19. maijā. - maijā - Giannini/Komisija

(lieta F-49/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Massimo Giannini, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - L. Levi un C. Ronzi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Priekšmets un tiesvedības apraksts

Pirmkārt, lēmuma par prasītāja atlaišanu atcelšana, liekot atbildētājai segt visas finansiālās tiesības saistībā ar līguma turpināšanu, kā arī par vairāku lēmumu, ar kuriem liedz tam izmantot finansiālās tiesības, atcelšana. Otrkārt, lūgums atlīdzināt prasītājam nodarīto materiālo un morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2007. gada 10. jūlijā paziņoto lēmumu par prasītāja atlaišanu;

ja vajadzīgs, atcelt 2008. gada 5. februārī paziņoto lēmumu, ar kuru noraida sūdzību;

piespiest Komisijai samaksāt visas pienākošās finansiālās tiesības saistībā ar prasītāja līguma turpināšanu (tostarp, pamatalgu, atskaitījumus no izmaksātā bezdarbnieka pabalsta, pabalstus, maksājumus, kas aprēķināti, pamatojoties uz līguma trīs gadu ilgumu, ceļojuma izdevumus no dienesta vietas uz izcelsmes vietu), pieskaitot nokavējuma procentus no brīža, kurā jebkuras no šīm tiesībām bija jāmaksā un līdz to samaksai pilnībā, aprēķinot, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteiktās likmes refinansējuma pamatoperācijām, kas piemērojama attiecīgajā laikposmā, palielinot par trīs punktiem;

katrā ziņā atcelt 2007. gada 27. jūlija un 2007. gada 20. septembra lēmumus par EUR 5218, 22 ieturējumu no prasītāja 2007. gada augusta algas, kas atbilst daļai no ceļojuma izmaksām no prasītāja dienesta vietas uz izcelsmes vietu un līdz ar to par šīs summas EUR 5218, 22 atlīdzināšanu, pieskaitot nokavējuma procentus no 2007. gada 15. augusta līdz samaksai pilnībā, aprēķinot, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteiktu likmi refinansējuma pamatoperācijām, kas piemērojama attiecīgajā laikposmā, palielinātu par trīs punktiem;

katrā ziņā atcelt 2007. gada 28. augusta lēmumu aprobežot iekārtošanās pabalstu ar trešdaļu no 2006. gada novembrī saņemtās summas un atgūt pārējās divas trešdaļas jeb EUR 4278, 50 no 2006. gada februāra atalgojuma, pieskaitot nokavējuma procentus no 2008. gada 15. februāra līdz samaksai pilnībā, aprēķinot, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteiktu likmi refinansēšanas pamatoperācijām, kas piemērojama attiecīgajā laikposmā, palielinātu par trīs punktiem;

piešķirt zaudējumu atlīdzību un procentus, atlīdzinot nodarīto materiālo un morālo kaitējumu, kas provizoriski novērtēts EUR 200 000 apmērā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai segt tiesāšanās izdevumus.

____________