Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2008°r. - Giannini przeciwko Komisji

(Sprawa F-49/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Massimo Giannini (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: L. Levi i C. Ronzi, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącym oraz zasądzenie od strony pozwanej wszelkich należności pieniężnych związanych z kontynuacją umowy o pracę, jak również stwierdzenie nieważności wielu decyzji odmawiających wypłaty tych należności pieniężnych. Po drugie wniosek o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz skarżącego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącym, o której został poinformowany w dniu 10 lipca 2007 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie, doręczonej w dniu 5 lutego 2008 r.;

zasądzenie od Komisji wszelkich należności pieniężnych związanych z kontynuacją umowy o pracę ze skarżącym (w szczególności, wynagrodzenia podstawowego, pomniejszonego o wypłacony zasiłek dla bezrobotnych, dodatków, diet oraz zwrotu kosztów obliczonych w oparciu o umowę o pracę na okres trzech lat oraz kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia) powiększonych o odsetki począwszy od dnia, w którym każde z tych roszczeń stało się należne aż do dnia całkowitej spłaty, naliczane w oparciu o stawkę procentową ustaloną przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, obowiązującą podczas tego okresu, powiększoną o trzy punkty;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 27 lipca 2007 r. i z dnia 20 września 2007°r. o potrąceniu z wynagrodzenia skarżącego w sierpniu 2007°r. kwoty 5 218,22 EUR, odpowiadającej części kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia skarżącego i w rezultacie zwrot tej kwoty 5 218,22 EUR powiększonej o odsetki począwszy od dnia 15 sierpnia 2007°r. aż do dnia całkowitej spłaty, naliczane w oparciu o stawkę procentową ustaloną przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, obowiązującą podczas tego okresu, powiększoną o trzy punkty ;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 sierpnia 2007 r. o ograniczeniu dodatku na zagospodarowanie do wysokości jednej trzeciej kwoty otrzymanej w listopadzie 2006 r. i o potrąceniu z wynagrodzenia pozostałych dwóch trzecich, czyli 4 278,50 EUR w lutym 2006°r. i w rezultacie nakazanie zwrotu tej kwoty 4278,50 EUR powiększonej o odsetki począwszy od dnia 15 lutego 2008°r. aż do dnia całkowitej spłaty, naliczane w oparciu o stawkę procentową ustaloną przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, obowiązującą podczas tego okresu, powiększoną o trzy punkty;

zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z odsetkami, oszacowanych tymczasowo na 200 000 EUR;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________