Language of document :

Žaloba podaná 19. mája 2008 - Giannini/Komisia

(vec F-49/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Massimo Giannini (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia o prepustení žalobcu a zaviazanie žalovanej na zaplatenie všetkých peňažných nárokov spojených s pokračovaním zmluvy, ako aj zrušenie viacerých rozhodnutí, ktorými mu bola zamietnutá výhoda z peňažných nárokov. Na druhej strane, žiadosť o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o prepustení žalobcu oznámené 10. júla 2007,

v prípade, ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá sťažnosť doručená 5. februára 2008,

zaviazať Komisiu na zaplatenie všetkých peňažných nárokov spojených s pokračovaním zmluvy (najmä základný plat po odpočítaní vyplatených dávok v nezamestnanosti, dávky, príspevky a úhrady vypočítané z trojročnej dĺžky trvania zmluvy a cestovné náklady z miesta zamestnania do miesta pôvodu) zvýšených o úroky z omeškania od momentu, keď každý z týchto nárokov je splatný, až do ich úplného zaplatenia, vypočítané na základe úrokovej miery použitej Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách uplatniteľnej počas predmetného obdobia, zvýšenej o tri body,

v každom prípade zrušiť rozhodnutia z 27. júla 2007 a z 20. septembra 2007 o odňatí 5 218,22 eura zo žalobcovej odmeny za august 2007, ktoré zodpovedá časti cestovných nákladov od miesta zamestnania do miesta pôvodu žalobcu, a tým vrátiť túto sumu 5 218,22 eura zvýšenú o úroky z omeškania od 15. augusta 2007 až do úplného zaplatenia, vypočítané na základe úrokovej miery použitej Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách uplatniteľnej počas predmetného obdobia, zvýšenej o tri body,

v každom prípade zrušiť rozhodnutie z 28. augusta 2007 o zúžení príspevku na usídlenie na jednu tretinu zo sumy vyplatenej v novembri 2006 a o vrátení dvoch zvyšných tretín, čiže 4 278,50 eura, z výplaty za február 2006, a tým nariadiť vrátenie tejto sumy 4 278,50 eura zvýšenej o úroky z omeškania od 15. augusta 2007 až do úplného zaplatenia, vypočítané na základe úrokovej miery použitej Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách uplatniteľnej počas predmetného obdobia, zvýšenej o tri body,

poskytnúť odškodnenie ako náhradu za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu zhodnotenú dočasne na 200 000 eur,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________