Language of document :

Tožba, vložena 19. maja 2008 - Giannini proti Komisiji

(Zadeva F-49/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Massimo Giannini (Bruselj, Belgija) (zastopnika: L. Levi in C. Ronzi, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe o odpovedi delovnega razmerja tožeče stranke in naložitev toženi stranki plačila vseh finančnih prejemkov, povezanih z nadaljevanjem pogodbe, ter razglasitev ničnosti več odločb, s katerimi so bile tožeči stranki zavrnjeni finančni prejemki. Na drugi strani, odškodninski zahtevek glede premoženjske in nepremoženjske škode, ki je nastala tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba o odpovedi delovnega razmerja tožeče stranke, ki je bila vročena 10. julija 2007;

če je to potrebno, naj se za nično razglasi odločba o zavrnitvi pritožbe, ki je bila vročena 5. februarja 2008;

Komisiji naj se naloži plačilo vseh finančnih prejemkov, povezanih s trajanjem pogodbe tožeče stranke (med drugim osnovne plače, zmanjšane za plačana nadomestila za brezposelnost, dodatkov, nadomestil in povračil, izračunanih za obdobje treh let trajanja pogodbe, ter potnih stroškov za pot iz kraja zaposlitve v matični kraj), skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od trenutka, ko je zapadlo plačilo vsakega izmed teh prejemkov, do popolnega plačila in ki se izračunajo na podlagi stopnje, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja v zadevnem obdobju, povišane za tri odstotne točke;

v vsakem primeru naj se za nični razglasita odločbi z dne 27. julija 2007 in 20. septembra 2007, s katerima je bilo odločeno, da se od plačila tožeče stranke za avgust 2007 odtegne 5218,22 eurov, kar ustreza delu potnih stroškov za pot iz kraja zaposlitve v matični kraj tožeče stranke, in, posledično, naj se povrne ta znesek v višini 5218,22 eurov skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od 15. avgusta 2007 do popolnega plačila in ki se izračunajo na podlagi stopnje, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja v zadevnem obdobju, povišane za tri odstotne točke;

v vsakem primeru naj se za nično razglasi odločba z dne 28. avgusta 2007, s katero je bilo odločeno, da se omeji nadomestilo za nastanitev na eno tretjino zneska, prejetega v novembru 2006, in da se terja vračilo drugih dveh tretjin, to je 4278,50 eurov, pri plačilu za februar 2006, in, posledično, naj se naloži vračilo tega zneska v višini 4278,50 eurov skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od 15. februarja 2008 do popolnega plačila in ki se izračunajo na podlagi stopnje, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja v zadevnem obdobju, povišane za tri odstotne točke;

naloži naj se plačilo odškodnine za nastalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki je začasno ocenjena na 200.000 eurov;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________