Language of document :

Talan väckt den 19 maj 2008 - Massimo Giannini mot kommissionen

(Mål F-49/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Massimo Giannini (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och C. Ronzi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om uppsägning av sökanden och förordnande om att svaranden ska betala samtliga de ekonomiska rättigheter som hör samman med kontraktets fullgörande samt ogiltigförklaring av ett flertal beslut enligt vilka sökanden har nekats förmånen av de ekonomiska rättigheterna. Vidare, yrkande om skadestånd för den ekonomiska och ideella skada som sökanden har lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet om uppsägning av sökanden, vilket delgavs den 10 juli 2007,

i förekommande fall, ogiltigförklara beslutet om avslag på klagomålet, vilket delgavs den 5 februari 2008,

förplikta kommissionen att betala samtliga de ekonomiska rättigheter som hör samman med fullgörandet av sökandens kontrakt (bland annat grundlönen, de avdrag som har gjorts för insatta arbetslöshetsförmåner, tillägg, ersättningar beräknade på kontraktets varaktighet på tre år och resekostnaderna från anställningsorten till ursprungsorten) jämte dröjsmålsränta från den tidpunkt då var och en av dessa rättigheter kan göras gällande till dess full betalning erlagts, motsvarande den, vid tiden gällande, räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner plus tre procentenheter,

under alla omständigheter ogiltigförklara besluten av den 27 juli 2007 och av den 20 september 2007 att innehålla 5 218,22 euro av sökandens lön för augusti 2007, vilket motsvarar en del av sökandens resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten och, följaktligen, förordna om återbetalning av denna summa om 5 218,22 euro jämte dröjsmålsränta från den 15 augusti 2007 till dess full betalning erlagts, motsvarande den, vid tiden gällande, räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner plus tre procentenheter,

under alla omständigheter ogiltigförklara beslutet av den 28 augusti 2007 att begränsa bosättningsbidraget till en tredjedel av det belopp som uppbars i november 2006 och att återkräva de återstående två tredjedelarna, det vill säga 4 278,50 euro, på lönen för februari 2006 och, följaktligen, förordna om återbetalning av denna summa om 4 278,50 euro jämte dröjsmålsränta från den 15 februari 2008 till dess att full betalning erlagts, motsvarande den, vid tiden gällande, räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner plus tre procentenheter,

tilldöma skadestånd för den ekonomiska och ideella skada som sökanden lidit, preliminärt uppskattad till 200 000 euro, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________