Language of document :

Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Plasa/Комисия

(Дело F-52/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Wolfgang Plasa (Alger, Aлжир) (представител: G. Vandersanden, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

От една страна, отмяна на Решение на Комисията от 8 май 2008 година за преназначаване на жалбоподателя на работа в седалището в Брюксел, считано от 1 август 2008 г., и от друга страна, искане за поправяне на имуществените и неимуществени вреди, понесени в резултат от това решение.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Комисията от 8 май 2008 г. за преназначаване на жалбоподателя на работа в седалището в Брюксел, считано от 1 август 2008 г.;

да се разпореди поправяне на имуществените и неимуществени вреди, понесени в резултат от това решение, като първите са оценени на 150 000 EUR, а вторите - на едногодишната заплата в размер на 150 000 EUR, като тези оценки са направени предварително, при запазване на правото да бъдат променени;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________