Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2008°r. - Plasa przeciwko Komisji

(Sprawa F-52/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Wolfgang Plasa (Algier, Algieria) (przedstawiciel: G. Vandersanden, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 8 maja 2008°r. o zmianie miejsca zatrudnienia skarżącego na Brukselę począwszy od dnia 1 sierpnia 2008°r. oraz wniosek o naprawienie poniesionej przez skarżącego szkody i doznanej krzywdy w związku z tą decyzją.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 8 maja 2008°r. o zmianie miejsca zatrudnienia skarżącego na Brukselę począwszy od dnia 1 sierpnia 2008 r.;

nakazanie naprawienia poniesionej przez skarżącego szkody i doznanej krzywdy w związku z tą decyzją, przy czym szkodę szacuje się na 150 000 EUR, a krzywdę jako ekwiwalent rocznego wynagrodzenia, czyli na 150 000 EUR, z zastrzeżeniem, że są to szacunki tymczasowe i mogą ulec zmianie;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________