Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2008°r. - Bouillez i in. przeciwko Radzie

(Sprawa F-53/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżących do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2007

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżących do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2007 (sesja 2007) oraz, w miarę potrzeby, decyzji o awansowaniu do tej grupy zaszeregowania, w ramach tego samego postępowania, urzędników, których nazwiska zostały ujęte na liście osób awansowanych opublikowanej w "Biuletynie pracowniczym" nr 136/07 z dnia 16 lipca 2007°r., a którzy wykonywali zadania o mniejszym stopniu odpowiedzialności niż skarżący.

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________