Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 26 май 2008 г. - Braun-Neumann/Парламент

(Дело F-79/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Наследствена пенсия - Изплащане в размер на 50 % поради наличието на втори преживял съпруг - Недопустимост - Несвоевременно обжалване - Липса на абсолютна процесуална предпоставка - Служебно повдигнат от Съда въпрос - Прилагане във времето на Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann, (Merzig, Германия) (представител: P. Ames, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: J. F. De Wachter, K. Zejdová и S. Seyr)

Предмет на делото

Искане за цялостно изплащане на наследствената пенсия.

Диспозитив на определението

Отхвърля иска като недопустим.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ С 235, 6.10.2007 г., стр. 31