Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 26. maj 2008 - Braun-Neumann mod Parlamentet

(Sag F-79/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pensioner - efterladtepension - udbetaling af 50% som følge af en anden efterlevende ægtefælle - afvisning - klage indgivet for sent - ufravigelige procesforudsætninger - fremsat af retten af egen drift - tidsmæssig anvendelse af Rettens procesreglement)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Tyskland) (ved avocat P. Ames)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved J.F. De Wachter, K. Zejdová og S. Seyr, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om betaling af efterladtepension med det fulde beløb

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 235 af 6.10.2007, s. 31.