Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 26. mai 2008. aasta määrus - Braun-Neumann versus parlament

(Kohtuasi F-79/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Pensionid - Toitjakaotuspension - Maksmine 50% ulatuses teise elusoleva abikaasa olemasolu tõttu - Vastuvõetamatus - Kaebuse hilinemine - Avalikku korda puudutav vastuvõetamatuse vastuväide - Läbivaatamine omal algatusel - Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra ajaline kohaldamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Ames)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: J. F. De Wachter, K. Zejdová ja S. Seyr)

Kohtuasja ese

Toitjakaotuspensioni täies ulatuses väljamaksmise nõue.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 235, 6.10.07, lk 31.