Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 maja 2008°r. - Braun-Neumann przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-79/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury i renty - Renta rodzinna - Wypłata do wysokości 50 % z uwagi na drugiego małżonka pozostałego przy życiu - Niedopuszczalność - Opóźnienie w złożeniu zażalenia - Bezwzględnie wiążąca przesłanka procesowa - Podniesienie z urzędu - Zastosowanie w czasie regulaminu Sądu )

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Niemcy) (przedstawiciel: P. Ames, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. F. De Wachter, K. Zejdová i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie wypłaty całej renty rodzinnej

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 235 z 06.10.07 r., s.31.