Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 26. mája 2008 - Braun-Neumann/Parlament

(vec F-79/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Pozostalostný dôchodok - Vyplatenie vo výške 50 % z dôvodu žijúceho druhého manžela - Neprípustnosť - Omeškanie sťažnosti - Prekážka konania z dôvodu verejného záujmu - Vzatie do úvahy ex offo - Časová pôsobnosť Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Nemecko) (v zastúpení: P. Ames, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: J. F. De Wachter, K. Zejdová a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o vyplatenie pozostalostného dôchodku v plnej výške

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 235, 6.10.2007, s. 31.