Language of document :

Överklagande ingett den 14 augusti 2008 av Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd av den dom som förstainstansrätten meddelade den 2 juni 2008 i mål T-172/07, Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål C-372/08 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Atlantic Dawn Ltd, Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd (ombud: G. Hogan SC, N. Travers BL, T. O ´Sullivan BL och D. Barry, Sollicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska gemenskapernas kommission, Konungariket Spanien

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva förstainstansrättens dom i dess helhet,

återförvisa målet till förstainstansrätten för prövning i sak och att kommissionens yrkande om avvisning av den 7 september 2007 ska behandlas i förbindelse med denna prövning, samt

förplikta kommissionen att bära klagandenas kostnader för överklagandet.

Grunder och huvudargument

Klagandena har anfört att gemenskapsrätten har åsidosatts vid tre tillfällen i det överklagade beslutet. Klagandena anser inledningsvis att förstainstansrätten har feltolkat artikel 20 i förordning nr 2371/20021 och i synnerhet den behörighet som även fortsättningsvis tillkommer medlemsstaterna enligt artikel 20.3 i förordningen. Förstainstansrätten har vidare feltolkat artikel 20.5 genom att utesluta att klagandena är direkt berörda av medlemsstaternas möjlighet att byta fiskekvoter med varandra. Förstainstansrätten har slutligen felaktigt bortsett från den omständigheten att klagandena är direkt berörda av den omtvistade förordningen i egenskap av sluten krets av privatpersoner.

____________

1 - Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 358, s. 59)