Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 септември 2008 г. - Coto Moreno/Комисия

(Дело F-127/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Общ конкурс - Невключване в списъка с лауреати - Оценка на писмения и устния изпит)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Ботсвана) (представители: K. Lemmens и C. Doutrelepont, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: B. Eggers и M. Velardo)

Предмет

Отмяна на решението на конкурсната комисия от 12 февруари 2007 г. да не включи жалбоподателя в списъка с лауреати от конкурс EPSO AD/25/05 - Искане за обезщетение за вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-жа Mme Coto Moreno.

Всяко от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 22, 26.01.2008 г., стр. 57.