Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 września 2008 r. - Coto Moreno przeciwko Komisji

(Sprawa F-127/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Konkurs otwarty - Niewpisanie na listę rezerwową - Ocena egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (przedstawiciele: K. Lemmens i C. Doutrelepont, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: B. Eggers i M. Velardo, w charakterze pełnomocników)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO AD/25/05 z dnia 12 lutego 2007 r. o niewpisaniu skarżącej na listę rezerwową tego konkursu - Żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga J.M. Coto Moreno zostaje oddalona

Każda ze stron poniesie swoje własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 22 z 26.1.2008, s.57