Language of document :

Жалба, подадена на 1 септември 2008 г. - Aparicio и др./Комисия

(Дело F-75/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Салвадор) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

От една страна, незаконосъобразност на член 5, точка 1, буква г) от Общите разпоредби по прилагане относно процедурата за подбор на договорно наети служители 3а, и от друга страна, отмяна на решението на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) да не впише имената на жалбоподателите в списъка на успелите кандидати и в базата данни на процедурата за назначаване CAST 27/Relex.

Искания на жалбоподателите

да се обяви член 5, точка 1, буква г) от Общите разпоредби по прилагане относно процедурата за подбор на договорно наети служители 3а за незаконосъобразен,

да се отменят решенията на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) да не впише имената на жалбоподателите в списъка на успелите кандидати и в базата данни на процедурата за назначаване CAST 27/Relex,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________