Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 1 września 2008 r. - Aparicio i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-75/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlán, Salwador) i inni (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze niezgodność z prawem art. 5 pkt 1 lit. d) regulaminu pracowniczego dotyczącego postępowania rekrutacyjnego pracowników kontraktowych 3a i po drugie stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niewpisaniu skarżących na listę laureatów i w bazie danych w ramach postępowania rekrutacyjnego CAST 27/Relex.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie niezgodności z prawem art. 5 pkt 1 lit. d) regulaminu pracowniczego dotyczącego postępowania rekrutacyjnego pracowników kontraktowych 3a;

stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niewpisaniu skarżących na listę laureatów i w bazie danych w ramach postępowania rekrutacyjnego CAST 27/Relex;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________