Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 września 2008 r. - Behmer przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-76/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Joachim Behmer (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2007.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2007;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________