Language of document :

Жалба, подадена на 15 септември 2008 г. - Vicente Carbajosa и др./Комисия

(Дело F-77/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Isabel Vicente Carbajosa (Брюксел, Белгия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Незаконосъобразност на решението на Комисията за ограничаване на публикуването на обявленията за конкурси EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08 само на три езика, както и незаконосъобразност на тези обявления за конкурси и въз основа на това, отмяна на индивидуалните решения на EPSO за недопускане на жалбоподателите до изпитите за тези конкурси.

Искания на жалбоподателите

Да се приеме за установено, че решението на Комисията за ограничаване на публикуването на обявленията за конкурси EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08 само на три езика е незаконосъобразно, както и че тези обявления за конкурси са незаконосъобразни,

да бъдат отменени индивидуалните решения на EPSO за недопускане на жалбоподателите до изпитите, съответно за конкурсите EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08,

да бъде осъдена Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________