Language of document :

Решение на Съда (втори състав) от 3 април 2008 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Celle - Германия) - Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Провинция Долна Саксония

(Дело C-346/06)1

(Член 49 ЕО - Свободно предоставяне на услуги - Ограничения - Директива 96/71/ЕО - Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги - Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство - Социална закрила на работниците)

Език на производството: немски

Препращаща юрисдикция

Oberlandesgericht Celle

Страни в главното производство

Ищец: Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Ответник: Провинция Долна Саксония

Предмет

Преюдициално запитване - Oberlandesgericht Celle - Тълкуване на член 49 от Договора за ЕО - Национално законодателство, което налага на предприятията, участващи в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство да се задължат да спазват и чрез техните подизпълнители, предвидените в колективните трудови договори, разпоредби в областта на минималното възнаграждение, приложими на мястото на изпълнение на услугата

Диспозитив

Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, тълкувана в светлината на член 49 ЕО, не допуска при положение като разглежданото в главното производство приета от орган на държава-членка законодателна мярка, която предписва на възлагащия орган да възлага обществена поръчка за строителство само на предприятия, които при подаването на офертите писмено се задължават да изплащат на своите служители като насрещна престация за изпълнението на съответните услуги най-малко възнаграждението, предвидено в колективния трудов договор, приложим на мястото на изпълнение на услугите.

____________

1 - ОВ C 294 от 2.12.2006 г.