Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 3. dubna 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Celle - Německo) - Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert, jednající jako správce konkurzní podstaty společnosti Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG v. Land Niedersachsen

(Věc C-346/06)1

(HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=12002E049&lg_dest=cs"Článek 49 ES - Volný pohyb služeb - Omezení - HYPERLINK "http://hermes.curia.eu.int:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=fr&source=Celex&numdoc=31996L0071&lg_dest=cs"Směrnice 96/71/ES - Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb - Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce - Sociální zabezpečení pracovníků)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Celle

Účastníci původního řízení

Žalobce: Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert, jednající jako správce konkurzní podstaty společnosti Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Žalovaný: Land Niedersachsen

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Oberlandesgericht Celle - Výklad článku 49 Smlouvy o ES - Vnitrostátní právní úprava ukládající podnikům, které se účastní zadávání veřejných zakázek na stavební práce, aby se zavázaly, že budou dodržovat a že svým subdodavatelům uloží, aby dodržovaly, ustanovení v dané oblasti týkající se minimální mzdy stanovená v kolektivní smlouvě platné v místě uskutečnění plnění

Výrok

V takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, brání směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, vykládaná ve světle článku 49 ES, opatření legislativního charakteru přijatému orgánem členského státu, které ukládá zadavateli, aby zadával veřejné zakázky na stavební práce pouze podnikům, které se při podání nabídky písemně zavážou, že svým zaměstnancům zaplatí jako protihodnotu za uskutečnění dotčených plnění přinejmenším mzdu stanovenou v kolektivní smlouvě platné v místě uskutečnění těchto plnění.

____________

1 - Úř. věst. C 294, 2.12.2006.