Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 3. aprilli 2008. aasta otsus (Oberlandesgericht Celle (Saksamaa) eelotsusetaotlus) - Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG pankrotihaldur Rechtsanwalt D. Rüffert versus Land Niedersachsen

(Kohtuasi C-346/06)1

(EÜ artikkel 49 - Teenuste osutamise vabadus - Piirangud - Direktiiv 96/71/EÜ - Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega - Ehitustööde riigihankelepingute sõlmimise kord - Töötajate sotsiaalne kaitse)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Celle

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG pankrotihaldur Rechtsanwalt D. Rüffert

Kostja: Land Niedersachsen

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus - Oberlandesgericht Celle - EÜ asutamislepingu artikli 49 tõlgendamine - Siseriiklikud õigusnormid, mis kohustavad ehitustööde riigihankemenetluses osalevaid ettevõtjaid järgima miinimumpalga alaseid sätteid, mis on ette nähtud ehitustööde teostamise koha järgses kollektiivlepingus, ning nõudma selliste sätete järgimist ka oma alltöövõtjatelt

Resolutiivosa

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, tõlgendatuna EÜ artiklit 49 silmas pidades, on sellises olukorras nagu põhikohtuasjas vastuolus liikmesriigi ametiasutuste seadusandlik meede, millega antakse hankijale õigus sõlmida ehitustööde riigihankelepinguid üksnes ettevõtjatega, kes kohustuvad pakkumise esitamisel kirjalikult kinnitama, et nad maksavad ehitustööde teostamisel oma töötajatele vähemalt nende teostamise koha järgsetes kollektiivlepingutes ettenähtud tasu.

____________

1 - ELT C 294, 2.12.2006.