Language of document :

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 3.4.2008 (Oberlandesgericht Cellen (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Dirk Rüffert, Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG:n selvitysmiehenä v. Land Niedersachsen

(Asia C-346/06)1

(EY 49 artikla - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Rajoitukset - Direktiivi 96/71/EY - Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon - Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyt - Työntekijöiden suojelu)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Celle

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Dirk Rüffert, Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG:n selvitysmiehenä

Vastaaja: Land Niedersachsen

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisukysymys - Oberlandesgericht Celle - EY 49 artiklan tulkinta - Kansallinen lainsäädäntö, jossa edellytetään, että rakennusurakan suorittamista koskevan julkisen hankinnan tekomenettelyyn osallistuvat yritykset sitoutuvat noudattamaan ja velvoittavat alihankkijansa noudattamaan suorituspaikassa sovellettavassa työehtosopimuksessa määrättyjä vähimmäispalkkaa koskevia säännöksiä

Tuomiolauselma

Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16.12.1996 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, kun sitä tulkitaan EY 49 artiklan valossa, on pääasiassa kysymyksessä olevan kaltaisessa tilanteessa esteenä sellaiselle jäsenvaltion viranomaisen antamalle lainsäädäntötoimenpiteelle, jonka mukaan hankintaviranomainen voi tehdä sopimuksia rakennusalan palvelujen suorittamisesta ainoastaan sellaisten yritysten kanssa, jotka tarjousta tehdessään sitoutuvat kirjallisesti maksamaan työntekijöilleen näiden palvelujen suorittamisesta vähintään palvelujen suorituspaikassa voimassa olevassa työehtosopimuksessa määrätyn palkan.

____________

1 - EUVL C 294, 2.12.2006.